វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

សហគ្រាសឆ្លងតាមរយៈ:

ស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពជីកាបៃ / T19001-2008 & ISO9001-2008 វិញ្ញាបនប័ត្រ

បរិស្ថានស្ដង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីកាបៃ / T24001-2004 & ISO14001-2004 វិញ្ញាបនប័ត្រ

វិញ្ញាបនប័ត្រគុណភាពអាជ្ញាធររបស់ CCC វិញ្ញាបនប័ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលចាំបាច់។

សរុបនៃផលិតផល 21 ត្រូវបានអនុម័តថាជាគំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប៉ាតង់ដោយ SIPO (ការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់រដ្ឋ):


WhatsApp Online Chat !